Andekus

Lugemissoovitus

ARTIKLID

TEDxTallinnSalon

Siiri Alberg. “Lõpetagem andekate aja raiskamine.”

 • Mis saab koolis lapsest, kes enne kooliminekut huvitub keemiast, relatiivsusteooriast ja esperanto keelest?
 • Miks sunnime endiselt kõiki lapsi õppima sama keerukusega teemasid samas tempos?
 • Millised müüdid takistavad meid laste võimetega arvestamast?
 • Kuidas saaksime kõiki lapsi neile vajalikul tasemel aidata?

TELESAATED

Suud puhtaks.” Talentide leidmine ja hoidmine , ETV 20.10.20.  Kuidas leida üles homsed Arvo Pärdid, Kadri Talid ja Gerd Kanterid? Ehk täna avastamata jäänud noored talendid on meie homne mure. Saates räägib kaasa Viire Sepp. Saatejuht Urmas Vaino

TASKUHÄÄLING “Õpime koos”

KONVERENTSIDE VIDEOD

 • KonverentsAndekusest – nähtavast ja peidetust, 2012. Laste anded ei avaldu mitte alati nähtaval moel, vaid on sageli maskeeritud – olgu siis põhjuseks mittestimuleeriv keskkond või lapse soov olla teistega sarnane ja seeläbi rohkem sotsiaalselt aktsepteeritud. Samuti võib põhjuseks olla mõni muu erivajadus, mis varjutab lapse tegelikke võimeid. Konverentsi ettekanded aitavad näha ka “maskide” taha.
 •  Konverents Koostöö ja (tugi)võrgustikud – edu võti andekate noorte arengu toetamisel, 2014. Rahvusvahelise konverentsi ettekannetes käsitletakse koostööga seonduvaid teemasid erinevatest vaatenurkadest.
 • KonverentsVõrdsed võimalused luubi all: TÜ eetikakeskuse väärtuskasvatuse konverents 2020.

TEADUSTÖÖD

 • Halliki Põlda. Andekusfenomeni konstrueerimine avalikus kommunikatsioonis. Doktoriväitekiri. Juhendaja Krista Kerge, PhD. Tallinna Ülikool 2018
  Andekuse mõistet vaadatakse ajas muutuva konstruktina. Üksteist vastastikku mõjutades annavad sellele tähenduse teadus, avalik meedia ja nähtusega seotud ühiskonnarühmad.  Halliki Põlda doktoriuurimusest tuleb välja, et andekus on eriline, atraktiivne ja harvaesinev kaasasündinud omadus, mida tänapäeval enamasti seostatakse lapseeaga. Selline arusaam võib aga igas eas õppija arengu- ja toevajaduse tagaplaanile jätta. Uurimus osutab tarvidusele selliseid mõttemalle suunata ja muuta ning pakub praktilise lahenduse: hariduse sidusrühmade suhtlus nii omavahel kui ka avalikkusega peab toetama andekuse arengulise käsitluse ja kaasava hariduse põhimõtteid.Doktoritööst selgub, et andekust nähakse hariduses ja ühiskonnas laiemalt olulise ja tähtsana, kuid ande kandja jääb tihti tagaplaanile. Ilmneb sotsiaalne ootus, et andekad saavutaksid tipptulemusi ja tooksid sedakaudu edu ja kuulsust. Uurimus näitab, et ühelt poolt on andekus koolis, kogukonnas, ühiskonnas esiletõstetud ja tähtsustatud, teisalt kirjeldab meedia andekaid tihti halvustavalt. Ka koolisüsteemis jäävad andekad sageli märkamata ja toetamata, sest nendega tegelemiseks napib ressursse. Doktoritöö osutabki olulisele koostöövajadusele meie haridussüsteemis.
 • Karin Konksi. Pull-out-programm* võimekate õpilaste toetamise meetmena 3. klasside matemaatikaringi näitel. Magistritöö.  Juhendajad Viire Sepp, Merle Taimalu. Tartu Ülikool 2020
  Paljudes Eesti koolides puudub efektiivne süsteem esimeses kooliastmes õppivate võimekate õpilaste arengu toetamiseks ning õpimotivatsiooni hoidmiseks. Magistritöö eesmärk oli välja töötada ning tegevusuuringu käigus katsetada pull-out-programmi  kui üht esimesse kooliastmesse sobivat võimekate õppijate toetamise meedet. Tegevusuuringu tulemuste hindamisel võeti magistritöös fookusesse pull-out-programmi mõju osalevate õpilaste matemaatika õppimise motivatsioonile.Tulemused näitasid, et pull-out-programmis osalemine toetas 3. klasside matemaatiliselt võimekate õpilaste matemaatika õppimise motivatsiooni. Ilmnes õpilaste valmidus osaleda pingutust nõudvates tegevustes ning teha programmis osalemise nimel lisatööd.Töö praktiliseks väärtuseks on õpilaste valikus kasutatud ülesannete komplekt ja programmi teemade näidis.
 • Kristel Kont. Täiskasvanuandekuse konstrueerimine meediatekstide näitel. Magistritöö. Juhendaja Halliki Põlda, PhD. Tallinna Ülikool 2019
  Andekas laps. Andekas noor. Aga andekas täiskasvanu? Varasemad uuringud on esile toonud, et andekust seostatakse pigem laste ja noortega, ning mitte täiskasvanueaga. Muutuste juures mängib aga olulist rolli avalik tauniv või tunnustav suhtumine, seetõttu tuleb tähelepanu pöörata, kuidas me andekusest räägime. Eesti meediatekstides kõneldakse andekusest kui vanusega mööduvast nähtusest ja esile kerkib järelehüüete kontekst, kus andekust võimendatakse alles pärast kõnealuse surma, jättes väärtustamata inimest terve elukaare jooksul (“Ruja liikmete sõnul avastas eestlane ju alles pärast tema põhjaminemist Estoniaga, kui andekas laulja ta oli.“ Õhtuleht, 21.03.2018, lk. 10).
 • Kadi Ojalill. Lasteaiaõpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud andekate laste hariduse suhtes. Bakalaureusetöö. Juhendaja Merle Taimalu. Tartu Ülikool 2020
  Andekat last ümbritsevate täiskasvanute hoiakutest sõltub oluliselt andeka lapse märkamine ja edasine arendustegevus. Lõputöö eesmärgiks on välja selgitada lasteaiaõpetajate ja koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekava üliõpilaste hoiakud andekate laste hariduse suhtes. Töö raames tehtud uuringust selgus, et kuigi õpetajakoolituse üliõpilaste hoiakud andekate laste vajaduste toetamise suhtes on üldiselt positiivsemad kui lasteaiaõpetajate omad, vajavad mõlemad sihtrühmad andekuse-alast koolitust.

 

Loe lisaks ka

 • Talendikeskuse seminaride kokkuvõtteid lehelt seminarid.